Listranda Familiecamping 30 år, 2021.

Et lite sammendrag fra heftet som ble laget til Listranda Familiecamping's 15-års jubileum i 2006:

Før fakta en liten historie; det sies at allerede i 1918 var det campinggjester på Listranda. Og i 1959 kom den første campingvognen. Og etter at fastlandsforbindelsen kom i 1971 har Listranda hatt en stor vekst av campinggjester.

 

NBCC avd. Østfold ble startet i 1967. Ganske snart fikk man en campingplass i Saltnes; Rubingen. Her ble det etter hvert plass til 90 medlemmer og behovet var dekket i mange år.

 

På 70 tallet kom det en ny plass til, Nordneset på Hvaler, en liten plass for 17 vogner.

På 80 tallet økte medlemsmassen ganske betydelig og behovet for å finne en ny plass ble påtrengende.

Medlemstallet var 335 pr. 1.10.1983. Et år senere var tallet økt med 124 nye medlemmer.

På et styremøte våren 1984 ble det bestemt at vi må ha flere campingplasser. Styret sendte et brev til alle kystkommunene i Østfold. Antall campingvogner hadde øket 10 ganger i løpet av de siste 10 år, men avd. Østfold hadde bare klart å tilby 17 nye plasser på Nordneset. Medlemstallet økte fortsatt og 1.10.1986 var medlemstallet 594.

I desembernummeret av Østcar var det ganske mye info om en ny campingplass på Listranda. Det var Oslofjorden Friluftsråd som disponerte området og hadde rett på en fornyelse av leiekontrakten på stedet.

I de siste 30 årene hadde det vært tillatt å campe her og i de siste 20 årene har antallet campingvogner stadig øket. Sanitærforholdene var langt fra tilfredsstillende, kun utedoer. Vann fikk man fra 2 brønner.

Kommunen og Oslofjorden Friluftsråd synes disse forholdene var kritikkverdige. Og det var her NBCC avd. Østfold kom inn. Alle ovennevnte parter hadde henvendt seg til styret i avd. Østfold og spurt om avdelingen er interessert i å overta leieforholdet.

Det ble samtaler med grunneier Ragnar Lie og veiretteiere. Kommunen ba om en reguleringsplan for området. Konklusjon; positive tilbakemeldinger.

I 1987 var sesongprisen 2000,-. 22.1.1987 sendte styret søknad til Bygningsrådet og Helserådet om 'å få prolongere ordningen med camping på Listranda for sommersesongen 1987'.

Sesongen gikk fra 1.5. til 15.9. På årsmøtet 27.1.1987 ble det enstemmig vedtatt å arbeide videre med å etablere Listranda som ny campingplass for avd. Østfold.
I april 1987 ble det skrevet avtale med Ragnar Lie for sommeren 1987.

Kommunen bestemmer hvor mange vogner vi får ta inn. Det ble lyst ut plasser og 150 interessenter hadde meldt seg. 120 av de påmeldte hadde ligget på Listranda året før og vel 30 nye hadde meldt sin interesse.

På trekningsmøtet 31.3. møtte ca 200 mennesker til orientering. Første dugnad skulle være like før påske og innkjøring først i mai. Det ble valgt en plasskomite på 7 stk.

15.5. kom godkjenning av camping fra Hvaler helseråd. Med notat; nye priveter må bygges og nåværende priveter rustes opp.

Dette første året var plassen atskillig større i utstrekning enn idag.

I sør var det området Sandholmen, i nord var det Løkkeskauen og på fjellet fra Kilebakke og helt ned mot Stensund.

Nordre område tilhørte ikke Ragnar Lie, men slektningen Trygve Lie.

I mellomområdet, særlig i Myra og Smia lå det praktisk talt ingen vogner.

I 1988 var sesongprisen 2200,-. Medlemmer 861.

I Østcar 15.3. stod det; vi har fortsatt ledige plasser på Listranda til sommeren.

 

Tidlig juni 1988 foreligger brev fra Oslofjorden Friluftsråd, som en kommentar til reguleringen av Li; camping på Sandholmen må bort, camping på stranda innenfor Libauen bør trekkes noe lengre tilbake og camping på stranda innenfor Breibukta bør trekkes noe lenger tilbake.

Ved sesongslutt 1988 skrev plasskomiteen; vognene skal være borte fra plassen senest 18.9. Dvs; kun sommercamping.

1989, sesongpris 2350,-. 10.1. ble det underskrevet ny avtale med Ragnar Lie.  I årsmeldingen for 1989 står det om Listranda; Her går det sakte fremover, men i riktig retning. Reguleringsplanen er behandlet og det er mottatt flere anbud på de 4 (?) toalett/servicebygg som skal settes opp der ute.

I 1990 var sesongleien 3000,-. På vinteren skriver Østcar at optimismen rundt Listranda er meget stor. Det blir nødvendig å fremføre/forbedre vannforsyningen til plassen og låne evt/kjøpe 4 kombinerte dusj/toalettvogner.

I orienteringen fra plasskomiteen; velkommen til ny sesong. Vi har fått dispensasjon til å drive plassen som ifjor. Dvs vogner på Sandholmen, i Stensund og områdene nord for Kilebakke. Krav som må innfris; kommunalt vann (sommerledning med vannmåler) og midlertidige toalettbrakker. Dusjene slapp vi. Det ble kjøpt inn 4 brakker, og også 8 vannsparende klosetter. For å ta seg av kloakk, gråvann og Porta-Potta tømming har man fått tak i 2 tanker, hver på 12000 l. Også dette året har vi bare lov til å bruke en vei, nemlig den søndre gjennom gården til Ragnar Lie. Innkjøring blir som i fjor, 2 helger før og etter 1. mai.

Endelig godkjennelse kom fra Hvaler Kommune 23.11.1990. Den endelige utbyggingen ble stadfestet i ekstraordinært årsmøte 11.3.1991 i bankettsalen på Hotell City i Fredrikstad. Den ble enstemmig godkjent. Totalt utbyggingsbudsjett ble satt til 2.8 mill og det ble besluttet å gå til låneopptak på 1.7 mill under forutsetning at det ble inntatt 150 campingenheter som gikk inn med et innskudd på 5.000 hver. 2.5.1991 var det tegnet 148 andeler. Budsjettet gikk også på at plassen ikke ville ha fullt belegg på 200 enheter før 1995, men allerede høsten 1991 var det fullt.

En utbygging av størrelse som denne, gikk ikke uten problemer, men med en god porsjon tålmodighet, fremsynthet, stahet og overtalelsesevne, gikk reguleringsplanen i boks med Hvaler kommune.

Påskeaften 1991 ble dugnaden startet, det skulle hogges 200 trær.

Og etter endt dugnad, ble det servert ertesuppe laget av Listrandas kvinner.

Plassen så ut som en stor anleggsplass og det var nok ikke mange som trodde på noe camping det året. Men fredag 28.6. ble de første nøkkelkortene utlevert plassjefene for utdeling til beboere førstkommende lørdag mot fremvisning av betalt plassleie.

Målet var nådd! Til glede for veldig mange, og offisiell åpningsfest ble 26.7.1991 med musikkorps gjennom leiren.

 

Årsberetningen for 1992 forteller om et godt år med alle plasser belagt. Og utbyggingskomiteen skal ha all ære for det arbeide de har gjort ved at Listranda har blitt den største og mest naturvennlige familiecampingen i Østfold.

I sept 1993 ble det vedtatt å bruke avsatte midler til å ruste opp veinettet. Og at alle som skulle ha vinterstrøm skulle få montert strømmålere.

På allmøte i 1996 ble det vedtatt at det heretter kun skal være helårsleie på plassen, den fastsettes til 4.000 pluss strøm, polettsystemet på dusjene fungerer dårlig og det blir besluttet å plusse på leien med 100,- for å slippe poletter.

På møte i februar 1997 har det kommet inn 12 søkere til 6 ledige og 6 hvileårsplasser, så alle ble tilbudt plass. Til allmøte beretter plasskomiteen at det har blitt gjort betydelige påkostninger; på byggene, oppretting av strandpromenaden og asfaltering.

Allmøte i 1998 konkluderte med at det har vært et år med liten investeringsaktivitet, slik at et budsjettert underskudd ble snudd til et overskudd på 17.000,-.

På allmøte i 1999 er økonomien positiv, og et forventet overskudd på 90.000,- er blitt til 130.000,- Det negative kommer som regel brått på og utbyggingen av porta rommene beløper seg til 240.000,-.

Våren 2000 har vi befaring fra branntilsynet. Det er nå 22 Willerbyvogner på plassen. For første gang er det brann i en vogn på plassen, utfallet ble en nedbrent vogn og skade på 2 nærliggende.

Det blir bestemt at det bør dannes en egen båtforening, hvor også hytteiere og andre nærliggende beboere må få være med, uten tilknytning til NBCC avd. Østfold.

Høsten 2000 kommer styret i avd. Østfold på besøk og de har store innsigelser på en god del av Willerbyvognene. For å gjøre en lang historie kort, Hvaler Kommune ga beskjed i brevs form at alle Willerbyvogner måtte fjernes innen 15.1.2003. Slik gikk det ikke og ny frist for fjerning av vognene ble satt til 10.1.2006.

Inn i 2004 begynner rammene å falle på plass, fellesanleggene kommer, byggene får en ny ansiktsløfting. De mindre veiene får asfalt og de som ønsker og vil betale, får asfalt inn til vogna.

Når vi kommer inn i 2005, kommer et nytt vanskelig spørsmål opp, Hytta til Eugen blir avertert til salgs, det blir innkalt til ekstraordinært allmøte, men det faller på små marginer.

På et ekstraordinært årsmøte blir det endelig beseglet at det kan forhandles med Eugen om kjøp av hytta, til en maks sum av 2.6 mill.

Overtagelsen skjer i høytidelige former 9.9.2005.

Helgen etter er det stor dugnad på plassen hvor alle brygger, unntatt Ragnar Li sin, blir revet og det blir startet dugnad på hytta.


Gamle brygger på Sandholmen år 2000. (Foto: Ragnar Fredrik)

Og til slutt; Det ble dessverre ingen sommerfest samt markering av 30-års jubileum i 2021,

Vi får håpe og ønske velkommen til en mer normal `verden uten Covid` i 2022 og jobbe mot en flott fest og feiring av 30-års jubilanten.

En sammenfatning av tekst og bilder -av Tone Bergum

 

2010: (Foto - Ragnar Fredrik Johansen: "Nåtid")