Det innkalles til

ÅRSMØTE

 i Norsk Bobil og Caravan Club avd. Østfold

Mandag den 10. februar 2020  kl. 19:00

  Bøndernes Hus,  Råde

Dagsorden:

 1.            Åpning.
 2.            Godkjenning av dagsorden.
 3.            Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
 4.            Styrets beretning.
 5.            Revidert regnskap.
 6.            Innkomne forslag.
 7.            Budsjettforslag og handlingsplaner.
 8.            Valg.
 9.            Avslutning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 9.2.4:  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet holdes, d.v.s. 12.01.2020.

§ 9.2.5: Årsmøtedokumentene, styrets årsberetning, revidert årsregnskap, innkomne forslag, budsjettforslag, handlingsplaner og Valgkomitéens innstilling, vil være tilgjengelige på vår internettside  http://www.nocc.no/lokal/ostfold/ fra 26.01.2020

§ 9.2.8:  Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemskap på det tidspunkt årsmøtet holdes, har adgang til møtet.  (Uten stemmerett har Landsstyremedlemmer, komitémedlemmer og sekretariatet adgang til møtet.) Husk å ta med medlemskortet.

§ 9.2.9: Ved avstemming har de fremmøtte 1 stemme hver, dog begrenset til 2 stemmer pr. medlemskap. Det er ikke anledning til å avgi stemme med grunnlag i fullmakt fra ett eller flere medlemmer.

§ 2.5: Medlemskapet omfatter begge ektefeller (samboere) og deres hjemmeboende barn under 21 år.

§ 2.10: Nedre stemmerettsalder i NCC’s organer er 18 år.

§ 15: VALG

Forslag til kandidater som skal velges til vedtektsfestede verv i NBCC’s styrende organer skal fremmes skriftlig gjennom den respektive valgkomité.  Dersom valgkomitéen ikke finner å kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag.  Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomitéen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etter at den offisielle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi dele ut 10/25/30/35/40/45/50-års jubileums-merker til de som har hatt jubileum i løpet av 2019.  Vi vil også dele ut ferdighetsmerker til de som har klart disse i løpet av siste år.

NB: Merker og diplomer vil ikke bli ettersendt!

Det vil bli enkel servering.  Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

 

LISTRANDA FAMILIECAMPING

SØKNADS- OG OPPSIGELSESFRIST 15. JANUAR 2020

Søknad sendes på skjema som hentes HER (Klikk på linken til skjemaet)

2019:

Signert protokoll fra årsmøtet 2019:  (Last ned HER)

referat_arsmote_2019