Signert protokoll fra årsmøtet 2019:  (Last ned HER)

referat_arsmote_2019

Innkallingen så slik ut:

 

Det innkalles til

ÅRSMØTE I NBCC avd. Østfold

Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00

 Bøndernes Hus, Råde.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
 4. Styrets beretning.
 5. Revidert regnskap.
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjettforslag
 8. Valg
 9. Avslutning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 • 9.2.4: Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet holdes, dvs. innen 15.01.2018
 • 9.2.5: Årsmøtedokumentene, (Styrets Beretning, Innkomne forslag, Budsjettforslag og Valgkomitéens innstilling), skal være tilgjengelig minst 2 uker før årsmøtet holdes. Dokumentene vil være tilgjengelige på vår internettside www.nocc.no/lokal/ostfold fra 29.01.2018
 • 9.2.8: Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemsskap på det tidspunkt årsmøtet holdes, har adgang til møtet. Husk å ta med medlemskort.
 • 2.6: Ved avstemming har de frammøtte 1 stemme hver, dog begrenset til 2 stemmer pr. medlemsskap. Det er ikke anledning til å avgi stemme med grunnlag i fullmakt fra ett eller flere andre medlemmer.
 • 2.5 Medlemsskapet omfatter begge ektefeller (samboere) og deres hjemmeboende barn under 21 år.
 • 2.11: Nedre stemmerettsalder i NCC’s organer er 18 år.
 • 15: VALG:

Forslag til kandidater som skal velges til vedtekstfestede verv i NCC’s styrende organer skal fremmes gjennom den respektive valgkomité. Dersom valgkomitéen ikke finner og kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag. Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomitéen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etter at den offisielle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi dele ut 10/25/30/35/40/50-års jubileumsmerker til de som har hatt jubileum i løpet av 2018.

NB! Merker og diplomer blir ikke ettersendt!

Vi vil også dele ut ferdighetsmerker til de som har klart disse i løpet av siste år.

Det vil bli enkel servering.

VI ønsker alle hjertelig velkommen!!