Det innkalles til

ÅRSMØTE

i Norsk Bobil og Caravan Club avd. Østfold
Mandag 14. februar 2022 kl. 19:00 
Bøndernes Hus, Råde

Dagsorden:

1.         Åpning.
2.        Godkjenning av dagsorden.
3.        Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
4.        Styrets beretning.
5.        Revidert regnskap.
6.        Innkomne forslag.
7.        Budsjettforslag og handlingsplaner.
8.        Valg.
9.        Avslutning.

§ 9.2.4:

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet avholdes, d.v.s. 16.01.2022.

§9.2.5: Årsmøtedokumentene, styrets årsberetning, revidert årsregnskap, innkomne forslag, budsjettforslag, handlingsplaner og Valgkomitéens innstilling, vil være tilgjengelige på vår nettside
http://www.nocc.no/lokal/ostfold/  i løpet av januar 2022.
§ 9.2.8: Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemskap på det tidspunkt årsmøtet holdes, har adgang til møtet. (Uten stemmerett har Landsstyremedlemmer, komitémedlemmer og sekretariatet adgang til møtet.) Husk å ta med medlemskortet
§ 9.2.9: Ved avstemming har de fremmøtte 1 stemme hver, dog begrenset til 2 stemmer pr. medlemskap.

Det er ikke anledning til å avgi stemme med grunnlag i fullmakt fra ett eller flere medlemmer.

§2.5: Medlemskapet omfatter begge ektefeller (samboere) og deres hjemmeboende barn under 21 år.
§2.10: Nedre stemmerettsalder i NBCC’s organer er 18 år.
§15: VALG
Forslag til kandidater som skal velges til vedtektsfestede verv i NBCC’s styrende organer skal fremmes skriftlig gjennom den respektive valgkomité.  Dersom valgkomitéen ikke finner å kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag.  Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomitéen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.

 

Etter at den offisielle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi dele ut 10/25/30/35/40/45/50-års jubileumsmerker til de som har hatt jubileum i løpet av 2021.  Vi vil også dele ut ferdighetsmerker til de som har klart disse i løpet av siste år.

NB: Merker og diplomer vil ikke bli ettersendt!

Det vil bli enkel servering.  Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

NB:
Som alltid vil styret følge med på utviklingen av Covid19 -som i skrivende stund dessverre ser ut til å komme over oss i stadig nye varianter. Derfor anmoder vi alle til å hvertfall ha med godkjent munnbind.
Vi vil så informere senere om det skulle bli nødvendig med ytterligere tiltak eller endringer for gjennomføring av møtet.

 

LISTRANDA FAMILIECAMPING:

SØKNADS- OG OPPSIGELSESFRIST 15. JANUAR 2022

Søknad sendes på skjema som hentes HER. De som står på venteliste må fornye sin søknad.

 

SKJEMAER OG ANNET OM LISTRANDA


 

GÅ TIL SIDEN FOR NEDLASTING AV INNKALLINGEN OG ALLE RELEVANTE DOKUMENTER (NBCC avd. ØSTFOLD)

Signert årsmøteprotokoll 2021: (Last ned filen HER)

 

Tidligere år:

2019:

Signert protokoll fra årsmøtet 2019:  (Last ned HER)